BABAM DERD? K? YAVRUM !
 
 

Babam derdi ki yavrum ! K????? k???mseme;
K???c?k bir darbeden, kalp k?r?l?r m? deme.
Orman nas?l yanarsa, bir kibriti ?akmakla;
Hay?rlar da k?l olur, bil ki ba?a kakmakla...

Babam derdi ki yavrum ! Kibir ?eytana hast?r,
?eytanla dost olan?n, ?kibeti ifl?st?r.
D?nya h?rs? doyurmaz, yedik?e a? kal?rs?n;
Kibirde y?kselirsen, kabirde al?al?rs?n...

Babam derdi ki yavrum ! ??r?k tahta boyanmaz;
Boyansa da s?ratta, ilk ad?ma dayanmaz.
Bil ki; o g?n ameller, kar??m?zda duracak;
?nce kendi nefsimiz, bizden hesap soracak..

Babam derdi ki yavrum ! Dostun postuna kanma,
Allah?tan ba?kas?na, g?venip de yaslanma.
Var g?n?nde sevilir, el ?st?nde olursun;
Dar g?n?nde kendini, yapayaln?z bulursun...

Babam derdi ki yavrum ! ?fke kanla beslenir;
?eytan ?demo?luna, ??ld?r!? diye seslenir.
Vehimler, vesveseler, ?fkeye katran d?ker,
?eytan ancak, e?zu besmeleyle diz ??ker...

Babam derdi ki yavrum ! Kimseye s?r y?kleme,
Hi? kimseden s?n?rs?z, bir sad?kat bekleme.
?nsan pervane gibi, r?zg?r bulunca d?ner,
G?nd?z fener kesilir, gece olunca s?ner...

Babam derdi ki yavrum ! ??kredip duruyorum.
A?g?zl? insanlara, hep ?unu soruyorum:
Bir avu? kara toprak, ?? metre kefen i?in,
Cehenneme bu kadar, ?srarla talep ni?in?..

Babam derdi ki yavrum ! ?nsano?lu savrulur,
Kalpler ancak Allah??, anmakla huzur bulur.
Makam, mevki, para, pul, insan olmaya yetmez,
?nsanda irfan yoksa, ceset be? para etmez...

Babam derdi ki yavrum ! Bor? insana tasmad?r,
K?lelik ferman?na, hem de m?h?r basmad?r.
F?izin g?ler y?zl? maskesine aldanma;
O ?eytan sarmal?na, d??en kurtulur sanma...

Babam derdi ki yavrum ! ?nsano?lu nank?rd?r,
Herkeste kusur g?r?r, kendi nefsine k?rd?r.
O kaskat? kalbini, tarife ta?lar yetmez;
Allah affeder amma, insano?lu affetmez (!)...

Babam derdi ki yavrum ! Diplomal? c?hiller;
Kur??n?a kin ?reten, bir z?mreye dahiller.
Hi?biri kurtulamaz, girdi?i dar kafesten;
Ve hi?biri utanmaz, t?ketti?i nefesten...

Babam derdi ki yavrum ! ?l?m herkese yak?n;
Onunla arkada? ol, ka?maya kalkma sak?n.
?l?mle bar???rsan, ?m?rle bar???rs?n;
Yoksa her t?rl? ?erde, ?eytanla yar???rs?n...

Babam derdi ki yavrum ! Rabb?inedir d?n???n;
Huzuruna ??kacak, y?z?n var m?? Bir d???n.
S?rattan ge?mek i?in, iki kanat gerekli;
Biri Kur??n.. Biri de, d???nmektir s?rekli...

Babam derdi ki yavrum ! Dedikodu zillettir;
Dilden dile bula?an, kronik bir illettir.
Kur??n; uzakla? diyor, g?ybetin vah?etinden;
??nk? insan tiksinir, ?lm?? karde? etinden...

Babam derdi ki yavrum ! D?ne hur?fe katma;
T?rbede mum yak?p da, ?irki din diye satma.
Yanlar?nda dururken, Kur??n gibi bir liman;
G?r ki; ?irk denizinde, bo?uluyor m?sl?man...

Babam derdi ki yavrum ! Kadere k?sme sak?n;
Bil ki; seni yaratan, sana senden de yak?n.
Ne gaflet, ne ceh?let, ne sef?let kaderdir;
Allah ancak sabreden, kullarla beraberdir...

Babam derdi ki yavrum ! Pi?manl?k kurtulu?tur;
Vicdanla y?zle?erek, yeniden varolu?tur.
Pi?manl?k; yanmak de?il, yan?nca s?nmemektir,
Hakk yolundan bir daha, geriye d?nmemektir...

Babam derdi ki yavrum ! S?k gidersen dostuna;
Birg?n e?ik dibinde, yer bulursun postuna.
Kendini bilmeyenin, bil ki dinmez g?zya??;
??nk? sonunda ?atlar, dostun da sab?rta??...

Babam derdi ki yavrum ! ?zg?rl?k zihindedir;
Akl? selim beyinler, zindanda da zindedir.
Nice k?leler var ki; iffetin kalesidir,
Nice sultanlar var ki; nefsinin k?lesidir...

Babam derdi ki yavrum ! ??a?da?l?k? dedikleri;
??r?m?? bir ahl?k?n, erozyon delikleri.
Moda s?k s?k de?i?en, bir hev? d?rt?s?d?r;
Oysa hi? de?i?meyen, iffetin ?rt?s?d?r...

Babam derdi ki yavrum ! Bilmeceler kolayd?r;
L?kin insan? ??zmek, inan?lmaz olayd?r.
Kimi durur s?n?rda, kimi y?kar bendini,
Kimi pi?er ate?te, kimi yakar kendini...

Babam derdi ki yavrum ! Her?ey a??k bu dinde;
?eytana dikkat diyor, y?zdoksan ?yetinde.
Ne yaz?k ki; insanlar, bu ???l??? duymuyor;
Hayvanlar? ?rk?ten, vah?etine doymuyor..

Babam derdi ki yavrum ! ?nsano?lu aldan?r;
Servetini g?rd?k?e, kendini K?run san?r.
Secde eder, tap?n?r, kotras?na jipine;
Bilmez ki; nice K?run, girdi yerin dibine...

Babam derdi ki yavrum ! K?rs?lere bo? ??kma;
Seni dinlemek i?in, ko?up geleni s?kma.
Mikrofon buldum diye, uzat?rsan s?z?n?;
Dinleyen ?nce esner, sonra yumar g?z?n?...

Babam derdi ki yavrum ! Hayvanlar? yermeyin,
Onlar s?zden anlamaz, ahl?k dersi vermeyin.
Edep, hay?, haysiyet, ancak insan? ba?lar,
Bu durum hayvanlara, ?zg?rce (!) ya?am sa?lar...

Babam derdi ki yavrum ! Secde ?uur demektir;
?uur yoksa, ameller, beyhude bir emektir.
Nefsan? f?rt?nalar, ?m?n? s?nd?rmesin,
Sen gafleti ?ld?r ki, o seni ?ld?rmesin...

Babam derdi ki yavrum ! Zehirde bal arama;
Nefsin istese bile, d?n?p bakma harama.
Zin? c?ziptir, ?eker yakla?an? bir anda;
Ona yakla?mak bile, yasaklanm?? Kur??n?da...

Babam derdi ki yavrum ! Fitne katilden beter;
Bir fitne; y?zbinlerce, insan katline yeter.
Fitneler toplumlar?, ?nce kinle yo?urur;
Sonra da ak?l d???, katliamlar do?urur...

Babam derdi ki yavrum ! B?t?n dertler bir yana,
Kur??n da, ?mitsizlik haramd?r m?sl?mana.
Her ?ilenin bir ecri, gecenin fecri vard?r;
?nsan?n sel?meti, ancak sabr? kadard?r.
 

Cengiz Numano?lu

(2012)

Anasayfa

Sonraki ?iir

?iir sayfalar?

韭菜萝卜汤是一道很美味的美食。里面含有大量的物质产后丰胸,胡萝卜素等。经常食用可以帮助人体排空有毒物质丰胸产品。而对影响胸部发育非常至关重要的地方之一就是。他会影响胸部大量有害沉积类物质的排出丰胸效果。尤其是针对乳房。我们月经来的时候,胸部会出现胀满的情况。它就可以发挥功效排出胀气浊气了丰胸食物